Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sp20.jaworzno.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023.09.12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gniadek, e-mail: katarzyna.gniadek@zs1-jaworzno.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 32 7629 345 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą podstronę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły składa się z trzech części A,B,C. W części A – znajdują się sale lekcyjne,oraz toalety na dwóch kondygnacjach. B-pomieszczenia administracyjne, gabinet higienistki szkolnej. Wejście do tej części budynku jak i na pierwsze piętro jest ograniczone schodami. W części B – znajduje się szatnia oraz przewiązka na dwóch kondygnacjach. Wejście do szatni uczniowskiej jest z poziomu gruntu z części C – budynku. W części B – znajdują się sale lekcyjne, stołówka kuchnia, toalety oraz sekretariat na dwóch kondygnacjach. Wejście do tej części budynku jest z poziomu gruntu co umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym. Na poziomie 0 znajduje się stołówka, kuchnia szatnie oraz toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obiekt oraz otoczenie budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek tablic. Pracownicy nie są przeszkoleni z obsługi osób niepełnosprawnych jak również ich ewakuacji. Szkoła ma wyznaczone miejsce postojowe przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Do szkoły nie chodzą uczniowie jak i rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnością ruchową w związku z tym nie ma potrzeby instalowania urządzeń (takich jak schodołazy etc.) wspomagających poruszanie się. Budynek szkoły nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niewidomych lud słabo widzących oraz z wadami słuchu, posadzka jest antypoślizgowa. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą w pełni korzystać z parteru w części A,B,C budynku. Osoba korzystająca z psa asystującego ma możliwość wejścia do szkoły.

Dostępności informacyjno-komunikacyjna.

Szkoła nie posiada urządzeń do obsługi słabosłyszących takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, podczerwień oraz bluetooth. Szkoła nie przekazuje informacji o swojej działalności przez tekst odczytywany maszynowo, treści przekazywane w języku migowym oraz tekstem łatwym do czytania (ETR). Osoby o specjalnych potrzebach mogą komunikować się ze szkołą poprzez kontakt telefoniczny, korespondencje listowną, przesyłanie faxów, e-mailowo oraz dziennik elektroniczny.

Aplikacje mobilne

UONET+ DLA SYSTEMU ANDROID – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.hebe

UONET+ DLA SYSTEMU iOS – https://apps.apple.com/us/app/id1471640866

Aplikacja mobilna Librus dla rodziców i uczniów: (Google Play, App Gallery i App Store)

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/aplikacja-mobilna-librus-dla-rodzicow-i-uczniow-zobacz-co-moze

Informacje dodatkowe

Raport dostępności raz do roku do 1 IX każdego roku należy zaktualizować i wystarczy dodać z strony https://www.sp20.jaworzno.edu.pl

Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.

Niektóre filmy nie posiadają napisów.

Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.