mgr Agnieszka Szyszka-Chruścik

             pedagog                      

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

II. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

III. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

IV. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

V. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

VI. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

VII. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

VIII. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

IX. Zajmowanie się w szkole zagadnieniami pomocy materialnej.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

o Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
o Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
o Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
o Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
o Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
o Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Prezentacja – dopalacze