W Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie prowadzone są zajęcia specjalistyczne – korekcyjno – kompensacyjne przez specjalistów:

mgr Katarzynę Gniadek,

mgr Iwonę Najman.

Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM TERAPEUTYCZNYM. Chciałybyśmy, aby pomógł on odpowiedzieć chociaż na część pytań Rodziców dotyczących konieczności uczęszczania przez dziecko na zajęcia oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń w domu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 

WAŻNA INFORMACJA!!!!

Na podstawie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydanej nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej jest możliwe dostosowanie form i warunków na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym lub maturze zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.