Skład samorządu uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2023

Opiekun: mgr Agnieszka Gos

Członkowie zarządu:

Filip Łaźnia – przewodniczący szkoły

Gabriela Ruszaj – zastępca przewodniczącego

Amelia Kluza – skarbnik

Aleksandra Leśniak – sekretarz

Adrian Bienek – członek prezydium

oraz przewodniczący klas 4-8:

Krystian Gabryś

Kacper Zięba

Julia Włoka

Bartek Perończyk

Oskar Różański

Piotr Staniszewski

Maciej Kondoszek

Alicja Ochowicz

regulamin_samorzadu_uczniowskiego

– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022

Skład Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

w roku szkolnym 2021/22

Opiekunowie: mgr Agnieszka Gos, mgr Agnieszka Koziarz

Rzecznik praw ucznia: mgr Łukasz Palka

ZARZĄD:

Przewodnicząca: Lebuda Lena kl. 8b

Zastępca przewodniczącej: Błachut Michał kl. 8c 

Skarbnik: Zygmunt Antonina kl. 8c

Sekretarz: Patucha Zuzanna kl. 8c

Członek zarządu: Kożuch Filip

PRZEWODNICZĄCY KLAS:

4a –Paleczny Ewa

4b –Koszyk Maja

5a –Krysiński – Kaducki Kacper

5b –Chowaniak Franciszek

7a –Bańkowska Emilia

7b –Sechman Jakub

7c –Ochowicz Alicja

8a –Grzegorczyk Agata

8b –Bielawa Jolanta

8c –Patucha Zuzanna

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021 – 2022

– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zobacz tutaj

Pani mgr ……………. od………..lat pełni funkcję dyrektora naszej szkoły i była jej organizatorką. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest nauczycielem ……. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą , ………, i brała udział w innych formach doskonalenia zawodowego, a wyniesioną z nich wiedzę skutecznie stosuje w praktyce szkolnej.
W zakresie zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły wykazuje się konsekwencją i skutecznością. Wciela w życie wizję placówki, wdrażając aktualne przepisy prawa oświatowego, wnioski organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Jej współpraca z Radą układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo. Jako dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków sumiennie, przebieg spotkań z Radą jest zawsze przemyślany.
Troszczy się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracuje w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy, powiatem oraz innymi instytucjami.
Prowadzi w szkole dobrą politykę kadrową. Skutecznie motywuje nauczycieli do dokształcania i samokształcenia oraz pracy innowacyjnej, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Pozyskuje nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje i specjalności do pracy w naszej szkole. Skutkiem tego procesu lekcje w szkole kierowanej przez Panią Dyrektor są prowadzone w sposób twórczy i urozmaicony, co wpływa na ich atrakcyjność dla uczniów i podnosi efektywność nauczania. Do zaangażowania w pracę i życie szkoły nauczyciele są zachęcani nagrodami dyrektora szkoły.
Pani xxxxxxxxxxxx dba o dużą liczbę i różnorodność zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole organizowana jest nauka języków obcych tj. angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach kółek informatycznych. Są także organizowane wyjazdy na basen pod opieką nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z organizowanych wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne i klasowe.
Pani Dyrektor zachęca skutecznie do różnego typu działalności, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Motywuje do pacy uczniów zdolnych zapewniając nagrody za ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach. Nasze dzieci przygotowane przez nauczycieli odnoszą duże sukcesy na konkursach i olimpiadach. Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej, zajmując pierwsze miejsce w powiecie wśród szkół gimnazjalnych w klasyfikacji ogólnej. Uczniowie reprezentują swoje osiągnięcia na szerokim forum publikując artykuły w gazetach wychodzących na terenie naszego powiatu. Bardzo często w gazetach ukazują się prace i teksty pióra uczniów, nauczycieli i Pani Dyrektor.
Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy a pani dyrektor była jednym z głównych inicjatorów jego założenia.
W szkole prężnie rozwija się samorządność uczniowska. Szkoła i jej uczniowie prezentują swoje osiągnięcia corocznie wobec rodziców i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych na organizowanym przez Panią Dyrektor Kalejdoskopie Szkolnym.
Często przeprowadza ankiety wśród rodziców i uczniów oraz dzieli się ich wynikami na spotkaniach z rodzicami w celu poprawy i lepszego funkcjonowania szkoły.
Pani Dyrektor wykazuje się zdolnościami menedżerskimi pozyskując sponsorów do naszej szkoły. Jest otwarta na współpracę z innymi szkołami i ją organizuje. We właściwy sposób gospodaruje finansami.
Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność gospodarowania skromnymi środkami budżetu szkoły. Pani dyrektor angażowała się w prace zmierzające do zaadoptowania pomieszczeń na sale szkolne, w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w szkole modernizację kotłowni węglowej na gazową. W ostatnim roku wyremontowano salę gimnastyczną oraz przykryto ją dachem dwuspadowym.
Pani Dyrektor ma rozeznanie w zakresie potrzeb materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapewnia im skuteczną pomoc, współpracując z wychowawcami klas, rodzicami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włącza rodziców w aktywną pracę na rzecz szkoły i procesy decyzyjne, zjednuje do wspierania rozwoju szkoły.

W naszej opinii Pani xxxxxx bardzo dobrze sprawdza się na stanowisku dyrektora Gimnazjum.