zgoda_rodzicow_na_uczestnictwo_dziecka_w_dzialaniach_wolontariatu_szkolnego (3) 

 

 

  Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim – to najlepsze, 

co można uczynić na tym świecie

/P. Rosegger/

 

Szkolny Klub Wolontariatu „Anioły” działa w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

            Naszym głównym założeniem jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Uważamy, że mając postawę otwartości i ciekawości świata możemy aktywnie podejmować działania społeczne. To z kolei pozwoli nam na rozwój postaw altruistycznych i prospołecznych.  Pragniemy podejmować różnorodne rodzaje aktywności, które przyniosą społecznie pozytywne skutki.  

Nasza działalność ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Program zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych:

– poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) przy współpracy instytucji i organizacji;

– na terenie szkoły i na rzecz szkoły – np. współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych; organizacja różnorodnych  akcji 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

  1. Zapoznanie uczniów z ideą SKW oraz wolontariatu samego w sobie.
  2. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, cierpienie, samotność oraz inne problemy społeczne. 
  3. Kształtowanie postaw prospołecznych, empatii i zrozumienia.
  4. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
  6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
  7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  8. Dawanie możliwości wykorzystania umiejętności i doświadczeń. Rozwijanie zainteresowań. Zdobywanie doświadczenia w różnych dziedzinach. Wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

Wolontariusz ma prawo do:

– zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

– podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;

– wparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników wolontariatu szkolnego;

– otrzymaniu pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;

– informacji o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą;

– rezygnacji z pracy wolontarystycznej po odpowiednio wcześniej uprzedzeniu koordynatora SKW.

Nie wolno wywierać  na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

Wolontariusz ma obowiązek:

– przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w SKW;

– uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu;

– respektować zasady SKW takie jak :

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz powinien:

Być pewnym. 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

Być przekonanym. 

Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 

Być lojalnym. 

Zgłaszaj sugestie, nie “uderzaj” w innych. Przestrzegać zasad Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje uzasadnienie. 

Mówić otwarcie.

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy. 

Chętnie się uczyć.

Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy. Stale się rozwijać Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje. 

Być osobą, na której można polegać.

 Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. Działać w zespole Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własną rękę jest mało skuteczna.