Najważniejsze w życiu człowieka,  a szczególności dziecka jest jego zdrowie. Dbając o nie trzeba przede wszystkim zwrócić szczególna uwagę na zdrowy styl życia poprzez rozwijanie sprawności fizycznej.

W okresie od września 2012r. do marca 2013r. prowadziłam w dwóch grupach zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia sportowe dla uczniów z klas II i  III w ramach projektu „Czytam! Piszę! Liczę! Wspieramy indywidualny rozwój dzieci w Jaworznie” współfinansowanego ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Głównym celem tych zajęć było rozbudzenia chęci do aktywnego spędzania wolnego czasu wśród uczniów, wyrobienie prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz zaszczepienie dziecku zamiłowania do ruchu, a także poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych prowadzonych w różnych warunkach.

Zajęcia były realizowane w formie gier i zabaw ruchowych, gimnastyki, mini piłki siatkowej w wymiarze 90 minut  raz w tygodniu.

Dokonując podsumowania zajęć  przeprowadziłam test sprawności fizycznej i umiejętności ruchowej. Uzyskane wyniki pozwoliły mi stwierdzić, że nastąpił rozwój motoryczny uczniów. Poza tym wszyscy uczniowie chętnie  i aktywnie brali w nich udział.

Mam nadzieję, że te zajęcia rozbudziły w młodych ludziach potrzebę ruchu i sprawiły  im wiele radości, gdyż aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych.